TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
Công ty TNHH MTV DV&TM Trung Bắc 1 04.14 Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/12/2015 08/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH Quỳnh Khải 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH Hạnh Phúc 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Chi nhánh Công ty CP Y dược Bằng An 01.02 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH promade Vina 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Hà Bắc 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH NSM HV 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tâm Hữu Vị 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
DNTN vàng bạc Chung Hậu 08.20 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với DNTN 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH BGT 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH Hải Chuyền 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH vận tải thương mại Sơn Hường 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Chi nhánh CTCP Thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc tại Bắc Giang 01.27 Thông báo thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp đối với Công ty CP 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH Nhựa Lâm Anh 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty CP HTVN 01.27 Thông báo thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp đối với Công ty CP 01/12/2015 04/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)